Entitats Socials demanen modificar el reglament d’estrangeria per a garantir els drets dels menors migrants

La  proposta, la qual també s’ha adherit Càritas, té com únic fi facilitar a tots els nens i nenes migrants la seva transició a la vida adulta.

La proposta de modificació que plantegen els professionals i entitats expertes té com a objectiu garantir la plena i efectiva integració en la societat espanyola d’aquests nens, nenes i joves, d’acord amb la legislació nacional i internacional que garanteix la protecció dels Drets Humans, i, especialment, els Drets de la infància.

El document presentat se centra en els articles relatius a la identificació, documentació, tramitació i renovació de les autoritzacions de residència i treball dels nens, nenes i adolescents que han arribat sols a Espanya i que han estat sota la guarda i/o tutela de les entitats públiques de protecció de les Ciutats i Comunitats Autònomes.

Seguint la línia de les recomanacions del Defensor del Poble ja acceptades pel Ministeri, es planteja la necessitat d’una modificació exhaustiva dels articles 196, 197 i 198, i, fent un pas més, es proposen modificacions dels articles 148, 190 i 211 del mateix text reglamentari.

A més, s’inclouen diverses Disposicions Transitòries per a l’aplicació retroactiva del Reglament, amb l’objectiu de documentar a tots els joves que, si bé van ser menors d’edat des de l’1 de gener de 2018 fins a l’actualitat, no van accedir a la seva documentació malgrat tenir dret a això, la qual cosa els situa en situació d’exclusió social.

La modificació reglamentària que es proposa pretén assegurar que tots els nens, nenes i joves sota la guarda i/o tutela de les Comunitats Autònomes:

 1. Siguin considerats regulars amb caràcter general encara sense disposar de targeta de residència, l’obtenció de la qual serà considerada una mera formalització d’aquesta, conforme a l’art. 37.5. de la L.O. 1/2000.

  2) Tinguin automàticament l’autorització de residència i treball a partir dels 16 anys.

  3) Comptin amb autorització de residència i treball concedida i vigent des del seu ingrés en el sistema de protecció, sempre que hagin aconseguit l’edat laboral, i fins als 18 anys, eliminant la vigència inicial d’1 any. En cas que hagin accedit a aquest dret havent-hi aconseguint els 17 anys, la seva residència inicial tindrà vigència de mínim 1 any.

  4) Únicament siguin considerats indocumentats aquells menors d’edat que no disposin de passaport o document que acrediti la seva edat i identitat. I, en cas de no poder ser documentats a través dels seus països d’origen, seran documentats amb cèdula d’inscripció tramitada d’ofici.

  5) Renovin la seva autorització de residència i treball si compleixen amb un dels següents requisits: acreditació de la seva incorporació real o potencial al mercat de treball; informe positiu de l’entitat de tutela o informe d’esforç d’integració. S’eliminen els requisits de cotització i mitjans econòmics i aquesta autorització tindrà vigència de 2 anys com totes les residències renovades.

  6) Accedeixin a l’autorització de residència de llarga durada després d’haver estat 2 anys sota la guarda i/o tutela continuada de les entitats públiques de protecció, conforme al Codi Civil i el relatiu a l’accés a la nacionalitat.

  7) Puguin sol·licitar, en cas que no haguessin estat documentats abans d’aconseguir la majoria d’edat amb la corresponent targeta de residència, en el termini d’1 any des de la seva sortida, l’emissió d’una targeta de residència i treball que reconegui la seva antiguitat de residència legal, retrotraient els efectes a la data d’ingrés del menor d’edat en el sistema de protecció i que tindrà vigència de 2 anys, en cas de complir els requisits previstos en l’art. 197.

  8) Així mateix, es proposa que aquestes disposicions s’apliquin als joves que, si bé van ser menors d’edat en algun moment des de l’1 de gener de 2018, no van accedir a l’autorització de residència que els hagués correspost, i encara avui es troben en situació administrativa irregular, amb l’objectiu de posar fi a la seva situació d’exclusió social.

  Aquestes propostes pretenen resoldre les deficiències de l’actual Reglament, que no sols no compleix amb els compromisos internacionals subscrits per Espanya, entre altres, respecte a la Convenció dels Drets del Nen, sinó que tampoc dóna compliment efectiu a l’art. 35.7 de la Llei d’Estrangeria, a la Llei de Protecció Jurídica del Menor o a la jurisprudència del Tribunal Suprem, al no considerar de manera primordial l’Interès Superior del Menor.

  El Reglament actual multiplica tràmits administratius, dilueix responsabilitats entre les diferents administracions i no proporciona respostes àgils i eficaces a les necessitats reals d’aquests nens i nenes. La falta d’autorització de treball automàtica per als joves migrants en edat laboral, les exigències al sector empresarial i als joves per a la tramitació de la seva autorització de treball i posterior contractació, la vigència de tan sols un any de les targetes de residència dels menors tutelats i els obstacles per a la seva renovació, les dificultats en l’obtenció de les cèdules d’inscripció i la disparitat de criteris a nivell provincial per a la seva tramitació i el no reconeixement de la validesa dels documents d’identitat dels nens i nenes expedits per les Autoritats dels seus països d’origen, són algunes de les qüestions que han abocat a la infància i joventut a la més absoluta indefensió.

Entitats firmants

Aldeas Infantiles SOS

Alucinos la Salle

Asociación Española de Abogados Extranjeristas

Asociación Noves Vies

Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein)

Asociación Progestión

Cáritas

Col.lectiu Hourria

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) – Euskadi

Coordinadora de Barrios

Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS)

Coordinadora Obrim Fronteres

Cruz Roja Juventud

Federación Andalucía Acoge

Federación Estatal de SOS Racismo

Fundación Raíces

La Merced Migraciones

Plataforma de Infancia

Pueblos Unidos – Servicio Jesuita a Migrantes

Save the Children

UNICEF España

Voluntarios por otro Mundo

Wasata Sans Frontières