Llegats o Herències

Deixar un llegat o una herència a una organització en la qual confiau, és la millor manera de dur més enllà del temps la vostra solidaritat i compromí­s amb les persones que necessiten la vostra ajuda. Les herències i llegats que Càritas Mallorca rep són escrupulosament aplicats segons els desitjos del qui fa el testament.

Què es pot llegar?

Podeu llegar des d’una quantitat fixa de doblers o percentual sobre el valor total del patrimoni, fins a donacions amb espècie com immobles, accions, … o qualsevol altre bé.

Com es pot deixar una herència a Càritas Mallorca?

és molt fàcil, a l’hora de fer testament només hi ha que especificar, amb l’assessorament del notari, el que es vol deixar a Càritas Mallorca, incloent les següents dades:

Càritas Diocesana de Mallorca, amb domicili social al carrer Seminari nº 4, 07001 de Palma de Mallorca, CIF R0700067-B

Si voleu més informació podeu dirigir-vos a l’adreça de Càritas Mallorca: coadministracio@caritasmallorca.org, indicant el vostre nom i adreça completa.