Campanyes Sensibilització

L’acció de SENSIBILITZACIÓ ha ocupat un lloc important entre les prioritats en el quefer de tots els agents de Càritas. En primer lloc pel que suposa aquesta acció com a repte a reforçar, ja que es tracta d’un quefer avui prou determinant dins una societat mediàtica, on es dóna tant l’impacte dels grans titulars com efí­mera és la seva durada. I en segon lloc la importància d’aquesta acció ve marcada per les recomanacions fetes al llarg del Procés Assembleari com a responsabilitat que tota la famí­lia de Càritas ha de tenir molt present. Segurament, per això, dins l’annex del segon Pla Estratègic 2014-2018 es troba un apartat d’accions que fan referència explí­cita a la sensibilització i la denúncia (II P. E. Pag. 18).

Seguint l’organigrama aplicat l’any 2014, vet aquí­ més en concret l’explicitació de la tasca sensibilitzadora de Càritas en relació als quatre espais d’aquesta acció descrits breument.

Les Botigues Solidàries de Càritas, tal com queda plasmat a una de les 10 pinzellades d’aquesta mateixa Memòria, han sofert un creixement en nombre dins el territori i en qualitat en la seva gestió. Hi ha que reconèixer que la implicació dels voluntaris als diferents indrets de la geografia illenca on s’ha implantat una botiga o un punt de comercialització ha estat decisiva. També per aquest quefer s’ha comptat amb la bona disposició de molts responsables de les parròquies afectades que amb gust han cedit immobles que han possibilitat un espai de comercialització i sensibilització. No està de més recordar aquí­ les diferents poblacions on es compta amb una botiga solidària o un punt de comercialització: Alaró, Artà, Cala Rajada, Consell, Inca, Llubí­, Llucmajor, Manacor, Palma, Santa Maria del Camí­, Santanyí­ i Sineu.

Juntament amb la multiplicació d’espais on sensibilització i comercialització es donen la mà, hem de deixar constància que aquest any s’ha treballat en la qualitat d’aquest servei. En un món globalitzat on l’economia ocupa un lloc tan decisiu, aportar un petit gra d’arena en la humanització i socialització de l’economia ens ha semblat un repte a afrontar. Posar les bases perquè Càritas impulsi i recolzi la lí­nia de treball de l’economia social i solidària ha estat un tema permanent que s’ha intentat incidir-hi més en reflexió i posada en pràctica.

Des de fa anys Càritas manté una sèrie de Tallers ocupacionals, com són el de Juguetes, Emmarcació, Treball amb Paper i Treball amb corda, alhora que en va desenvolupant altres de més recent creació com Triatge de roba de segona mà i Koluté, taller de moda i confecció de tela de Senegal. Tots aquestes tallers aporten a les Botigues Solidàries els productes que, duent una empremta social, expliciten la tasca de compromí­s de Càritas en el món del treball i del comerç.

Finalment, Comerç Just segueix sent una marca recolzada i incrementada per Càritas, tenint en compte els 8 principis que aquesta marca pretén mostrar:
1. Creació d’oportunitats per a productors en desavantatge económica.
2. Retribució digna pel treball.
3. Transparència en les relacions comercials i rendició de comptes.
4. Desenvolupament de capacitats per a una independència del produrctor.
5. Eradicació de l’explotació infantil.
6. Beneficis socials per a les comunitats productores.
7. Respecte del medi ambient.
8. Equitat de gènere: es dóna valor i es recompensa el treball de la dona.

L’àrea de Comunicació ha augmentat en volum i qualitat la seva tasca per l’opció decidida d’incidir cada dia més dins el món de la informació i de les xarxes socials.

En relació amb els diferents mitjans de comunicació de Mallorca (14 premsa diària i revistes, 7 emissores de ràdio i 4 televisions) s’ha de dir que al llarg de 165 dies el nom de Càritas ha estat present, donant informació sobre 204 continguts distints explicitats en notí­cies, reportatges, articles d’opinió, entrevistes, talls de veus i participació a tertúlies vàries. Amb presència de la majoria de mitjans s’han realitzat 5 rodes de premsa amb motiu de la creació del Centre de Distribució d’Aliments Sa vileta (febrer), CDA 13 (abril), pàgina web sobre desnonaments (maig), presentació Memòria 2013 (juny) i presentació VII Informe FOESSA (novembre).

Una altra eina de comunicació important ha estat la pàgina web que dia a dia, ha anat millorant i superant-se en format i continguts.


La implementació de Càritas a les xarxes socials ha estat també significativa i valorada per molts. Així­ es com Facebook i Twitter han escampat el nom de Càritas Mallorca, donant a conèixer els seus diferents pronunciaments i esdeveniments.

Un altre element de comunicació han estat les diferents Campanyes que des de Càritas Mallorca s’han impulsat; les campanyes institucionals de Càritas de Corpus i Nadal, la Jornada sobre Immigració, la campanya sobre l’Habitatge, la diada dels Sense sostre, l’Operació Quilo i la campanya de recollida d’aliments i productes d’higiene personal i neteja de la llar anomenada “Rebost”.

Finalment hem de reflectir les diverses publicacions que Càritas Mallorca ha posat al mig: la Memòria 2013 No són culleres… imatges que parlen de Càritas; el II Pla Estratègic de Càritas Mallorca 2014-2018; i l’edició dels Estatuts de Càritas diocesana de Mallorca 2014.

El treball d’animació, clau per a una acció al llarg i ample del territori, s’ha realitzat des dels diferents programes que Càritas té implantat a la nostra geografia. Les diferents botigues solidàries, els tallers ocupacionals, el quefer dels diferents equips a Palma i Part Forana han estat decisius per una tasca d’animació que des de Càritas diocesana s’està implementant amb força. Així­ és de destacar les tretze sessions informatives i de debat amb joves i infants realitzades sobre la realitat social i l’exclusió, sobre la migració i la convivència, sobre la cooperació Nord-Sud i el voluntariat i la ciutadania. Aquestes sessions s’han realitzat a diferents col·legis, instituts i a la universitat de les Illes Balears.

També s’ha participat en jornades de convivència i festes interculturals a diversos barris de Palma i en alguns pobles de Part Forana. Una acció concreta d’animació també ha estat l’acollida i acompanyament a visites d’alumnes al tallers ocupacionals de Verge de Lluc. També es pot destacar la participació a onze fires o mercadets amb l’oferta de productes dels tallers com roba de segona mà, juguetes reciclades, material de paper, productes de cordat, i també Comerç Just.
A la botiga solidària i espai de sensibilització del carrer de Sant Felip Neri de Palma s’han dut a terme alguns encontres per tal de fer extensiva la veu de Càritas en diferents àmbits de l’economia social. Finalment es pot destacar com la tasca d’animació s’ha plasmat en col·laboracions puntuals amb empreses d’àmbit molt divers com comerç, hoteleria, esport, idiomes, indíºstria, etc.

Finalment Càritas Mallorca ha treballat la sensibilització des de la lí­nia de cooperació i codesenvolupament donant a conèixer diverses accions que, impulsades per Càritas Internationalis o Espanyola, les ha fetes seves com la campanya “Una sola famí­lia humana, aliments per a tothom”, la conscienciació de l’acció de Càritas davant el drama de l’Ebola, la campanya “Càritas amb Gaza” i la memòria del drama d’Haití­, quatre anys després. També Càritas Mallorca s’ha mantingut dins tot el moviment de l’Aliança Espanyola contra la pobresa per tal de denunciar l’oblit del patiment dels països menys desenvolupats i la necessitat de mantenir la cooperació així­ com en l’estratègia conjunta de diferents entitats d’Església amb el lema “Enllaça’t per la justí­cia”.

No es pot deixar de mencionar en aquest apartat que al llarg de l’any 2014 Càritas Mallorca ha seguit apostant pel projecte KOLUTÉ de moda i confecció amb roba de Senegal i treballada per mans de senegalesos arrelats a Mallorca. Des d’aquesta acció de cooperació i codesenvolupament amb Senegal es recolza un doble projecte allà: el projecte “Claire enfants” de reforç d’espais d’atenció a nins del carrer i el projecte d’agrupació de dones “Ross Bethio” com acció de recolzament a una cooperativa de dones en tema agrí­cola i de salut infantil.