Qui som

IDENTITAT DE CÀRITAS MALLORCA

CÀRITAS està formada per les comunitats cristianes, persones voluntàries, professionals contractats, els subscriptors, els donants, totes aquelles persones i grups que, des de diferents accions i responsabilitats, treballen conjuntament a favor de la missió que Càritas Mallorca té encomanada.

Quina és la MISSIÓ de Càritas?

Càritas Diocesana de Mallorca té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justí­cia social de l’Església de Mallorca, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses. Aquest servei neix de la fidelitat a l’Evangeli de Jesús i vol respondre als reptes que planteja la nostra societat.

La VISIÓ de Càritas en el II Pla Estratègic 2014-2018

Càritas vol enfortir la seva intervenció social des de l’anàlisi de la realitat i la fidelitat als valors evangèlics, descobrint quines són les persones més desvalgudes i denunciant les causes d’aquesta situació de vulnerabilitat i exclusió social. Des d’aquí­ impulsa accions significatives i innovadores per promoure un canvi social amb la potenciació i millora de la coordinació a nivell eclesial i amb altres entitats i xarxes.

Els VALORS que assumeix i treballa Càritas:

  • Els valors orientats a la persona i que suposen el reconeixement de la dignitat i la defensa dels seus drets, així­ com l’estil humanitzador en el procés d’acollida, trobada i acompanyament.
  • Els valors orientats a la pròpia entitat, com la participació i complementarietat dels diferents agents que afavoreix la coordinació i el treball en xarxa; la recerca de qualitat en l’acció des del compromí­s i la professionalitat; la  capacitat de resposta davant noves necessitats; la sostenibilitat a partir de l’increment dels recursos propis i l’austeritat en la seva gestió; i la voluntat d’aprenentatge i canvi per incidir en la realitat social des dels valors evangèlics
  • Els valors orientats a la societat, com són la capacitat d’anàlisi i denúncia de la realitat promovent estratègies i actuacions per a una transformació social; la corresponsabilitat social des del treball en xarxa i en el territori; i la transparència en la gestió així­ com la comunicació com a vehicle de sensibilització.
  • Finalment, Càritas Mallorca, i com a fonament de tots els valors especificats, assumeix i treballa els valors de la caritat i la solidaritat que ens condueixen al treball per la justí­cia.

HISTÒRIA

La història de la nostra institució és tan ampla com intensa. Era l’any 1961 quan el que llavors era bisbe de Mallorca, Mons. Jesús Enciso Viana erigia Càritas Diocesana de Mallorca com entitat eclesial dedicada a l’atenció organitzada a favor del més desfavorits. Ara bé, Càritas no naixia del no res. Grups de voluntaris de moltes parròquies sentien inquietud i preocupació davant el fet de persones necessitades que acudien a les parròquies demanant algun tipus d’ajuda. També grups de persones inquietes en el tema de l’acció social havien anat sembrat algunes llavors del que seria més tard arbre fruitós i arrecerat: la gran famí­lia de Càritas. Així­ és just anotar, com a llavors de la futura Càritas diocesana, la Guarderia Infantil Verge de Lluc i l’Escola de Treball Social. El que aleshores era un treball més dispers i sense eix vertebrador es transformava en un treball amb voluntat d’organització i eficàcia.

Els anys passaven i les Càritas Parroquials anaven vertebrant el que ja era una nova entitat d’Església: Càritas Diocesana. L’impuls d’aquesta jove institució donava sentit i força a una petita estructura que anava enllestint projectes concrets a favor de les persones més desassistides de la nostra Mallorca. Fou així­ com pels anys 70 es crearen els pisos Cas Capiscol i els Acolliments de Palma Nova, S’Arenal i Palma ciutat, com també l’Alberg La Sapiència. Foren anys d’assaig però també de fruitoses realitats. Moltes persones amb noms i llinatges concrets en sortiren ben afavorides gràcies a n’aquesta organització eclesial que anava posant en marxa programes concrets i projectes amplis d’atenció social dins una conjuntura social i polí­tica complexa i canviant.

Els anys 80 i 90 foren per Càritas anys de creixement en tasques del dia a dia i en projectes novedosos, tant una cosa com l’altra sempre amb l’objectiu de servir a les persones més desemparades de la societat nova que s’anava congriant a Mallorca. Fou en aquestes dècades quan els grups d’Acció Social de les Parròquies, amb nombrosos voluntaris i amb preveres al front, anaren creixent i consolidant-se creant vertaderes xarxes d’atenció a la gent i aportant inquietud per crear nous projectes que donaven resposta a la realitat d’atenció social que s’anava fent més gran i més complexa. També al llarg d’aquells anys, i amb l’aportació de professionals qualificats, naixeren des de les entranyes de Càritas Diocesana projectes com l’Alberg Oscar Romero, l’Alberg de Transeünts Can Pere Antoni, els pisos Tramuntana com a centre Dona, el Puig dels Bous, el Menjador de Transeünts (Temple), la Fundació Deixalles i el Projecte Home. Fou també en aquells anys quan Càritas va conveniar la gestió d’una tasca d’atenció als més desfavorits amb l’Associació Catòlica Internacional de Serveis per a la Joventut Femenina (ACISJF) i amb la Fundació Joana Barceló.

A partir dels anys 2000 un nou fenomen es feia present amb força a la nostra Mallorca i afectava les fibres més sensibles de Càritas: el fenomen migratori. Aquests anys han significat per Càritas un prendre molt seriosament el treball amb les persones, ciutadans com nosaltres, que han hagut de deixar els seus països i sovint les seves arrels familiars per trobar aquí­ una nova ciutadania i millora econòmica. Càritas no ha tancat les portes a n’aquest fenomen i avui el col·lectiu immigrant segueix essent un col·lectiu prou significatiu entre les moltes persones que Càritas atén.

I aquest darrer temps ha estat l’anomenada crisi econòmica global la que marca noves pautes en el ser i fer de Càritas però sempre amb una fita ben clara: Càritas, com a organització de l’Església de Mallorca, ha de seguir estant a prop del darrers. Ells són i seran el sentit últim de l’existència de Càritas.

PRESÈNCIA DE CÀRITAS AL MÓN

CÀRITAS INTERNATIONALIS: fundada l’any 1951 és una confederació de més de 160 organitzacions catòliques d’assistència, desenvolupament i servei social que treballa en la construcció d’un món millor en més de 200 països i territoris.

CÀRITAS EUROPA: està present a 46 països i és un dels actors socials i internacionals d’Europa en favor del més pobres i per la construcció d’un món de justí­cia i de pau.

CÀRITAS ESPANYOLA: 6.000 Càritas parroquials formen la xarxa estatal de Càritas, amb 70 Càritas diocesanes que desenvolupen a tot l’Estat una important tasca en favor de la justí­cia i on més de 80.000 persones voluntàries i més de 4.500 treballadors contractats fan possible l’acció de Càritas.

CÀRITAS REGIONAL: les Càritas de Menorca, Eivissa i Mallorca pretenen un treball coordinat des de la proximitat geogràfica i l’autonomia pròpia de cada diòcesi.

CÀRITAS DIOCESANA:l’Església de Mallorca, amb el seu Bisbe al front, té organitzat el servei de la caritat i la justícia social a través de Càritas Diocesana per una acció més coordinada i integradora. Aquesta tasca es duta a terme gràcies a 984 persones voluntàries a tota Mallorca i 75 professionals contractats.

CÀRITAS ARXIPRESTAL / INTERPARROQUIAL: les Càritas parroquials es coordinen per sumar i optimitzar recursos i formen les Càritas arxiprestals i interparroquials.

CÀRITAS PARROQUIALés l’organització de la caritat al si de la comunitat cristiana present a un territori determinat. El voluntariat s’organitza en el que anomenam Grups d’Acció Social (GAS) a cada parròquia, per a dur a terme l’acció de Càritas. A Càritas Mallorca comptam amb 68 Grups d’Acció Social.